TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

LIÊN HIỆP KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

KIỂM ĐỊNH NỀN MÓNG XÂY DỰNG SÀI GÒN

Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ

Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực địa chất, địa chất thủy văn, đo đạc địa hình, thực hiện các giải pháp xử lý nền móng, xử lý mội trường ( rắn-lỏng-khí), VLXD, kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi, tải lĩnh, mối hàn kim loại, vải địa, bấc thấm